tubiao營業項目

 
                                           大同區當舖有關營業項目我們在下面給您做了一個專業的分析和分類:

若有急用,亦可視情況臨時超額放款,以備不時之需。大額金額不限,沒有上限,方便您實際的需求,真正解決您的困擾。手續簡便,撥款快率效高。備負責人身份証影本,營利事業登記証即可,隨到隨辦、當日撥款。
機器、公司車、大宗貨物均可貸機械設備、士地廠房、原物料存貨、工程款、押標金、銀行換單、 股票交割、公司應付帳款、票據、貼現…均可來大同區當舖申貸。